رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهای زیر مجموعه روابط عمومی

- مدیریت روابط عمومی

 •  دفتر مدیریت روابط عمومی
 •  کارشناس هماهنگی و برنامه ریزی

- واحد فنی تخصصی

 •  رسانه و خبر
 •  وب سایت های دانشگاه
 •  تولید محتوا
 • مستند سازی و تولید رسانه
 •  ارتباطات
 •  فضای مجازی
 •  افکار سنجی

- واحد اجرایی

 •  تبلیغات
 •  امور عمومی
 •  سمعی و بصری