رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تبلیغات

شرح وظایف: 

 • جمع آوری آمار و اطلاعات از امکانات تبلیغاتی واحد های تابعه دانشگاه و جمع بندی آنها
 • مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه ای و تشریفاتی
 • مطالعه وبررسی قوانین ،مقررات ،بخشنامه ها و آئین نامه های اجرائی مربوط به رشته شغلی
 • مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی
 • مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی ، فنی و بولتن های خبری داخلی
 • نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحد های تابعه
 • ایجاد ارتباط موثر با واحد های تبلیغات روابط عمومی سایر نهاد ها و سازمانها
 • مشارکت در تهیه تقویم دانشگاهی بر اساس رویدادهای مهم ملی ، مذهبی و بومی
 • مشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی در خصوص روند تبلیغات جهت بهره برداری های لازم در دانشگاه
 • شرکت فعال در دوره های کار آموزی ،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 •  تدوین و اجرای طرح جامع تبلیغات برای فضا سازی فرهنگی تبلیغی در داخل ساختمان های دانشگاه اعم از ستاد و توابع
 •  برنامه ریزی و اجرای طرحهای فضاسازی برای محوطه های بیرونی دانشگاه و سایر بخشهای متبوع
 • جانمایی و آماده سازی محلهای مناسب برای نصب تابلوهای تبلیغی یا اطلاع رسانی