رفتن به محتوای اصلی
x

امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نظر دارد هر هفته از تاریخ 23 دی ماه وبینار بین المللی تخصصی با امتیاز بازآموزی تحت عنوان:

 Covid19: Diagnosis, Treatment and Hospital Care"" "کووید 19: تشخیص، درمان و مراقبتهای بیمارستانی" را برگزار نماید.

این وبینار سه شنبه هر هفته از ساعت 13:30 الی 15:30 توسط سخنرانان متخصص داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.