نبود اتاق عمل وبانك خون در برخی بيمارستان ها

به دليل نبود اتاق عمل وبانك خون دراين بيمارستان برخي از زايمان هاي نيازمند اين موارد به بيمارستانهاي ديگر ارجاع ميشود و خدمات اوليه چون ويزيت و.... در همين بيمارستان صورت مي گيرد هزينه هاي بيمار به چه صورت محاسبه ميشود

 

پاسخ: هزينه خدمات ارائه شده در بيمارستان مبدا ، مطابق روال معمول و برنامه کاهش پرداخت بيمار بستري محاسبه مي گردد.