سزارين هاي الکتيو

سزارين هاي الکتيو تحت پوشش دستورالعمل مي باشد يا خير

 

پاسخ: در هر صورت سزارين الکتيو مشمول برنامه کاهش پرداختي بيماران بستري و ترويج زايمان طبيعي نمي باشد.( حتي در صورتي که سازمان بيمه گر ، اين پرونده را معادل زايمان طبيعي تلقي نمايد). هزينه هاي مازاد بر تعهد بيمه پايه بر عهده بيمار مي باشد