هزينه استثائي زايمان طبيعي

آيا براي زايمان طبيعي هزينه استثائي وجود دارد که در تعهد بسته نباشد

 

پاسخ: براي ارائه پاسخ نياز به ذکر مصاديق و قيد استثنائات مورد نظر مي باشد.