زايمان هاي طبيعي با بيهوشي 14k انتونكس

ايا زايمان هاي طبيعي كه با بيهوشي ۱۴k انتونكس انجام ميشود شامل اين طرح ميشود؟

 

پاسخ: بسته حمايتي اين بسته شامل زايمان طبيعي و زايمان بي درد با استفاده از روش اپيدورال است . انتونوکس کماکان با روال معمول بيمه هاي پايه پوشش داده مي شود