آمپول رگام

هزينه آمپول رگام بعد از زايمان طبيعي و سزارين به چه صورت محاسبه مي گردد؟

 

پاسخ: سهم بيمار از هزينه آمپول رگام براي زايمان طبيعي تحت پوشش برنامه مي باشد. سهم بيمه توسط سازمان بيمه مربوطه تامين مي شود.