پزشکان متخصص هيات علمي تمام وقت

در مورد پزشکان متخصص هيات علمي تمام وقت جغرافيايي(۲کا)آيا پرداخت ۱۰% فرانشيز کا دوم در اين برنامه در محل ما بين التفاوت لحاظ گردد يا از رديف جداگانه قابل پرداخت است؟

 

پاسخ: پيش از اين نيز دريافت فرانشيز از بيماران براي کاي دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه نيز از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع قابل تأمين نيست. تأکيد ميشود، گرفتن وجه فرانشيز براي کاي دوم از بيمار کماکان ممنوع است