تعرفه هاي آمبولانس خصوصی

با توجه به قرارداد با امبولانس خصوصي  و افزايش هزينه هاي سوخت و پرسنلي و عدم ارسال تعرفه هاي جديد نظر آن معاونت در خصوص تعرفه هاي آمبولانس جهت ارسال در ليست هزينه ها چقدر مي باشد؟

 

پاسخ: تعرفه هاي مصوب دولتي توسط مراجع ذيربط ،ملاك عمل در كليه بندهاي برنامه بجز مواردي كه صراحتا اسثنا شده ، ميباشد