۱۰درصد كه مريض براي كار ترجيحي پزشكان

۱۰درصد كه مريض براي كار ترجيحي پزشكان مي پردازد با توجه به اين طرح به چه صورت محاسبه ميشود؟

 

پاسخ: پيش از اين نيز دريافت فرانشيز از بيماران براي کاي دوم ممنوع بوده است. بعد از شروع برنامه نيز از محل اعتبارات اين برنامه و ساير منابع قابل تأمين نيست. تأکيد ميشود، گرفتن وجه فرانشيز براي کاي دوم از بيمار کماکان ممنوع است.