هزينه امبولانس و مابه التفاوت هزينه داروهاي بيماران

هزينه امبولانس و مابه التفاوت هزينه داروهاي بيماران با توجه به اين طرح به چه صورت محاسبه ميشود؟

 

پاسخ: ملاك محاسبه و پرداخت هزينه هاي مورد سئوال بطور كامل در دستورالعمل مربوطه در ماده ۶ ذكر شده است .