هزينه همراه بر اساس تعرفه ها

آيا هزينه همراه بر اساس تعرفه ها براي تمامي سنين رايگان است؟

 

پاسخ: خير فقط بر اي گروه سني ۱۲ سال و زير ۱۲ سال مشمول برنامه ميباشد. يعني ۱۰ درصد هزينه همراه بيماران زير ۱۲ از بيمار دريافت ميشود و رايگان هم نميباشد.