نيروهاي مسلح و مستمدي بگيران

نيروهاي مسلح و مستمدي بگيران که تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر مربوط به خودشون هستند در حال حاضر سازمان بيمه گر مربوطه ۱۰۰ درصد مخارجشون رو تامين ميکند؟

 

پاسخ: پرداخت هزينه خدماتي كه قبلا توسط ساير نهادها تامين ميشده است از محل اين منابع ممنوع است