طرح جديد دريافتي از بيمار

سوالم اينه که طبق طرح جديد دريافتي از بيمار افزايش پيدا ميکنه و اين به ضرر بيماره

 

پاسخ: اين سازمانهات و نهادها بايستي به تعهدات خود مانند گذشته عمل نمايند و فقط خدماتي كه تحت پوشش قبلي انها نيست ،مشمول اين برنامه ميباشد قابل تامين از منابع اين برنامه ميباشد