صورت حساب بيماران

صورت حساب بيماران به چه صورت محاسبه ميشود.

 

پاسخ: به اطلاعيه شماره ۷ بند ۲ و ۳ مراجعه شود.