بيماران كه براي انها سزارين اورژانسي و الكتيو انجام شده

صورت حساب بيماران كه براي انها سزارين اورژانسي و الكتيو انجام شده به چه صورت محاسبه ميشود؟

 

پاسخ: چنانچه سزارين مطابق دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده، انجام و مورد قبول کارشناس مقيم بيمه پايه باشد، در تعهد برنامه است