بخش آنژيوگرافي بيمارستان

بخش آنژيوگرافي بيمارستان توسط بخش خصوصي اداره مي شود....

 

پاسخ: ملاك محاسبه و پرداخت خدمات در اين برنامه تعرف هاي مصوب دولتي و قيمتهاي دارو تجهيزات اعلامي توسط سازمان غذا و دارو ميباشد .