هزينه هاي همراهان بيماران

هزينه هاي همراهان بيماران از ۱۴ تا ۷۵ به چه صورت محاسبه ميشود؟

 

پاسخ: هزينه همراه فقط براي بيماران زير ۱۲ سال مشمول حمايت اين برنامه ميباشد . يعني اين بيماران فقط ۱۰ در صد هزينه همراه را پرداخت مينمايند و ساير بيماران بايستي كل هزينه همرا را پرداخت نمايند .