شيرخشك و پوشك

در بيمارستان كودكان بيمار نياز به شيرخشك و پوشك دارد ايا مي توان اين اقلام مصرفي را در طرح تحول محاسبه كرد؟ترمومتر دوم به بعد را ميتوان جزء طرح تحول قرار داد؟

 

پاسخ: خير. اين اقلام جزو خدمات درماني نبوده از محل منابع اين برنامه قابل خريد تأمين نمي شوند.