هزينه آمبولانس و مابه التفاوت دارو

هزينه آمبولانس و مابه التفاوت دارو به جمع هزينه هاي بيمار اضافه و سپس ۱۰ درصد و يا ۵ درصد فرانشيز محاسبه گردد؟ يا هزينه آمبولانس به طور جداگانه از سهم بيمه يارانه مي بايست پرداخت گردد؟

 

پاسخ: همه خدمات ارائه شده به بيمار در صورتحساب بيمار ثبت شده و سپس ۱۰ درصد كسر و از بيمار دريافت ميگردد.