بيماران واجد بيمه تکميلي

براي بيماراني که واجد بيمه تکميلي هستند و در صورت استفاده از فرانشيز ۱۰% ، پرداختي آنها بيشتر مي شود ؛ چه راهکاري وجود دارد ؟ آيا مجازند از فرانشيز ۱۰% استفاده نکنند؟

 

پاسخ: بيمار ابتدا از خدمات بيمه پايه و تکميلي بهره مند ميشود و هزينه هاي مازاد بر اين دو، در صورتي که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمايت خواهد شد. جهت اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره ۷ بند ۲ و ۳ مراجعه شود.