مشاوره هاي پزشکي قانوني

آيا مشاوره هاي پزشکي قانوني براي بيماران سوختگي جهت تشخيص خودکشي و ... شامل طرح مي شود ؟

 

پاسخ: خير مشمول برنامه نميباشد.