بيماراني که از قبل در بيمارستانها بستري بوده

در خصوص بيماراني که از قبل در بيمارستانها بستري بوده و تاريخ ترخيصشان از ۱۵ ارديبهشت به بعد مي باشد آيا بايد طبق روال قبل مرخص شوند يا در طرح تحول سلامت قرار ميگيرند؟

 

پاسخ: اين بيماران نيز مشمول خدمات برنامه هستند.