بيماران داراي بيمه تكميلي

بيماراني كه داراي بيمه تكميلي هستند كه تحت پوشش دانشگاه و بيمارستان نيستند فرانشيز انها به چه صورت محاسبه ميشود؟

 

پاسخ: بيمار ابتدا از خدمات بيمه پايه و تکميلي بهره مند ميشود و هزينه هاي مازاد بر اين دو، در صورتي که در زمره بسته مشمول برنامه باشد، حمايت خواهد شد