پرداخت فرانشيز براي بيمارن تحت نظر

ميزان پرداخت فرانشيز براي بيمارن تحت نظر در بخش اورژانس با توجه به بحث هاي انجام شده بايستي ۱۰% باشد. آيا تمام بيمه هاي پايه مخصوصاً تامين اجتماعي ۹۰% بقيه را پرداخت خواهند كرد. بعد از چند ساعت اقامت در بخش اورژانس هزينه هتلينگ تعلق خواهد گرفت

 

پاسخ: به اطلاعيه شماره ۷ بند ۶ مراجعه شود