شهرهاي فاقد خدمات پاراکلينيک

در شهرهاي فاقد خدمات پاراکلينيک مثل سونو ، آيا مي توان بيمار را به بخش خصوصي با تعرفه خصوصي ارجاع داد زيرا اعزام بيمار به شهرستان ديگر هزينه زيادي را به بيمار يا سيستم تحميل مي کند. در صورت انجام سونو در بخش خصوصي همان شهر مابهالتفاوت از رديف هدفمندي قابل

 

پاسخ: به اطلاعيه شماره ۷ بند ۶ مراجعه شود