عمل جراحي با بي حسي و به صورت سرپايي

بيماراني كه با نامه پزشك متخصص به پذيرش مراجعه كرده وتشكيل پرونده مي دهند ولي عمل جراحي آنان با بي حسي و به صورت سرپايي است چگونه حساب مي شوند آيا شامل تخفيف يارانه مي شوند مثال :عمل سيستوسكوپي يا سنگ شكن با ليزر

 

پاسخ: خدمات سرپايي غير اورژانسي مشمول اين برنامه نميشوند.