هزينه پروتزهاي زانو

سلام هزينه پروتزهاي زانو چگونه محاسبه ميشود آيا سقف هزينه وجود دارد؟

 

پاسخ: به اطلاعيه شماره ۹ مراجعه شود