ترک اعتیاد در طرح تحول نظام سلامت

آيا اعتياد هم شامل اين طرح مي شود؟

 

پاسخ: خير