ترک اعتیاد

بيماران كه صرفا جهت ترك اعتياد بستري مي شوند وسازمانهاي بيمه گر از پرداخت هزينه سرباز ميزند آيا دراين برنامه قرار ميگيرد؟

 

پاسخ: خير