همراه بالاي ۱۲ سال

همراه بالاي ۱۲ سال شامل اين طرح مي شود ؟

 

پاسخ: خير