درمان بيماران اورژانسي

درمان بيماران اورژانسي و بستري شامل اين طرح مي شود؟

 

پاسخ: مطابق با دستورالعمل بيماران بستري مشمول برنامه ميشوند و جهت اطلاع از نحوه پردا خت هزينه خدمات اورژانسي به اطلاعيه شماره ۷ بند ۵ مراجعه شود .