مراجعه بیمار به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و تجهیزات

11.   آيا بيمارستان ميتواند بيمار را در ضمن بستري  براي  تهيه دارو و تجهيزات پزشكي به خارج از بيمارستان هدايت نمايد ؟ 

 

پاسخ: خير : بيمارستان هاي مشمول طرح مكلفند كليه دارو و تجهيزات پزشكي  مورد نياز بيماران را راسا در همان بيمارستان ارائه نمايند .

پرداخت هيچ وجهي در خارج از صندوق بيمارستان براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي  مورد نياز بيماران حتي براي شركتهايي كه دارو و تجهيزات پزشكي را در محيط بيمارستان ارائه مينمايند مجاز نميباشد .