بستری در بیمارستان دیگر جهت درمان

10.   اگردر ضمن بستري  براي  ادامه درمان ،به بيمارستان ديگري هدايت شويم ، آيا بايد براي دريافت آن خدمات كل  مبلغ  را بپردازيم ؟

 

پاسخ: خير : بيمارستان هاي مشمول طرح مكلفند تمامی خدمات را در همان بيمارستان ارائه نمايند و در موارد ي كه خدمات در بيمارستان محل بستري قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بيمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بيمارستان بايستي پرداخت شود .