هدف دولت بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه درمانی مردم است