چهاردهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه های تحول حوزه بهداشت

چهاردهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه های تحول حوزه بهداشت در تاریخ 11 مهر ماه  با حضور رییس دانشگاه، رئیس ستاد اجرایی، معاونین درمان، بهداشت، دارو و غذا و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه و رئیس ستاد اجرایی برنامه تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به استقرار برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرها و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر مقرر شد برنامه در تمام مناطق شهری سراسر استان با برگزاری مناقصات مربوط به شرح زمان بندی زیر اجرایی گردد.

1-واگذاری برنامه در شهرستان های نجف آباد، شاهین شهر، شهرضا، برخوار و سمیرم به صورت ترک تشریفات به شرکت تعاونی زرین بهداشت

2-واگذاری برنامه در شهرستان های خمینی شهر و فلاورجان به صورت ترک تشریفات به شرکت گلبهار زاینده رود

3-لغو قرارداد شرکت های زرین بهداشت و گلبهار زاینده رود در حاشیه شهر مراکز اصفهان 1 و 2 بعد از واگذاری برنامه در این مناطق به شرکت های جدید برنده مناقصه

4-مقرر گردید به منظور جلوگیری از تراکم کار در دو شرکت زرین بهداشت و گلبهار زاینده رود و معطوف نمودن توان آنها در شهرستان هایی که با مجوز ترک تشریفات به آنها واگذار گردیده است این دو شرکت از مشارکت در سایر مناقصات مربوط به بقیه شهرستان ها حذف گردند.

5-مقرر گردید واگذاری برنامه در شهرهای نایین، گلپایگان، خوانسار، مبارکه، فولادشهر، زرین شهر و بهارستان به صورت انجام مناقصه محدود برگزار گردد.

6-جهت واگذاری برنامه در کلانشهر اصفهان مقرر گردید مناقصه محدود انجام گیرد.