برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه جامع تحول حوزه بهداشت

شنبه ۳ مرداد ماه، سیزدهین جلسه ستاد اجرایی برنامه جامع تحول حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، معاون و مدیران حوزه معاونت بهداشت، معاونین درمان و غذا و دارو و سایر اعضا برگزار شد. 

در این جلسه بسته خدمات بهداشت دهان و دندان در برنامه تحول در حوزه بهداشت ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش راه اندازی پایگاه های سلامت و مراکز سلامت جامعه در فاز دوم و مباحث مربوط به تامین اعتبار راه اندازی فاز سوم حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود.