برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت

یکشنبه ۱۴ تیرماه،‌ جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاونین درمان و غذا و دارو و سایر اعضا برگزار شد.

 در این جلسه گزارش نظارت های انجام شده از مراکز درمانی توسط کمیته های دارو، درمان و تجهیزات توسط آقای دکتر جعفریان، ‌گزارشی از بازدیدهای نظارتی کمیته نظارت و بازرسی برنامه تحول نظام سلامت از مراکز درمانی توسط آقای دکتر اطمینانی،  گزارش اقدامات حوزه IT توسط آقای مهندس محبی و گزارش عملکرد حوزه پرستاری توسط آقای حیدری ارائه گردید.

همچنین نامه های واصله به دبیرخانه ستاد اجرایی، مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.