برگزاری نشست مشترک در خصوص اطلاع رسانی برنامه های تحول نظام سلامت با بخشدار مرکزی، اعضای شوراها و شهرها، روستاها و دهیاران بخش مرکزی

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان باتوجه به اهمیت اطلاع رسانی برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با پیگیری بعمل آمده از طریق فرمانداری کمیته بهداشت در محل بخشداری مرکزی، 

جلسه ای را با حضور آقای حسینی بخشدار مرکز ، اعضای شوراها و دهیاران بخش برگزار نمود .

در این جلسه دکتر ترک زاده مدیر مرکزبهداشت شماره یک اصفهان اهداف و اقدامات انجام شده برنامه های تحول نظام سلامت را در سال ۹۳ بیان و سپس انتظارات و مشکلات مطرح شده بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید .