نشست مشترک در خصوص برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در بخش جلگه

سه شنبه ۷بهمن ماه، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با توجه به هماهنگی های قبلی صورت پذیرفته با فرمانداری محترم درخصوص تشکیل جلسات مشترک در خصوص آگاه سازی برنامه های نظام تحول سلامت

در بخش های مختلف منطقه تحت پوشش، اولین جلسه در بخشداری بخش جلگه را با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی روستاها و شهرهای تحت پوشش، دهیاران و نماینده بخشداری برگزار نمود.
در این جلسه دکتر ترک زاده مدیر مرکز در خصوص برنامه های جاری نظام تحول سلامت که در سال ۹۳ اجرا گردیده است مواردی را مطرح و سپس به سوالات حاضرین پاسخ گفت.

در ادامه درخصوص برنامه سرشماری درشهرهای زیر ۲۰هزار نفر بحث و تبادلنظر گردید و حاضرین آمادگی خودرا برای همکاری کامل اعلام نمودند.

گفتنی است درپایان جلسه حاضرین از زحمات مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در بخش و طرح تحول نظام سلامت تقدیر و تشکر نمودند.