انتصاب اعضای کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس کمیته های بیمه و منابع و مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت، آقایان دکتر شماس اصفهانی و دکتر رضایی

به عنوان اعضای کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه تعیین ‌گردیدند.