جلسه توجیهی ثبت اطلاعات آمار زایمانهای مراکز در بانک جامع آماری دانشگاه (سماوا)

اداره مامایی معاونت درمان با عنایت به ابلاغ دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی برنامه تحول نظام سلامت و به دلیل اهمیت جمع آوری و ارسال صحیح و به روز داده های آماری زایمانها، جلسه توجیهی ثبت اطلاعات آمار زایمانهای مراکز در بانک جامع آماری دانشگاه (سماوا) 

را چهارشنبه ۹ مهرماه  باحضور مسؤلین بلوک زایمان و واحد آمار کل بیمارستانهای استان برگزار نمود.
این جلسه در خصوص نحوه ثبت و ارسال اطلاعات مذکور در سامانه سماوا آموزش های لازم ارائه گردید.
در پایان جلسه، فرایند صدور گواهی ولادت در بیمارستانها بررسی و مقرر گردید به منظور یکسان سازی و وحدت رویه بیمارستانها فرایند مربوطه به کلیه مراکز درمانی استان ابلاغ گردد.