برگزاری جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت

شنبه ۵ مهرماه، جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاون و مدیران حوزه معاونت بهداشتی، معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو، قائم مقام معاونت درمان و سایر اعضا تشکیل شد.

  در این جلسه اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت و نیروی انسانی مورد نیاز بررسی شد.