تشکیل جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت

شنبه ۲۲ شهریورماه، جلسه ستاد تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، معاونین بهداشت و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضا تشکیل شد.

  در این جلسه گزارشی از استقرار پزشکان در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مطرح  و مشکلات اجرای برنامه پزشک خانواده در حاشیه شهرها بررسی شد.

 همچنین مقرر شد توسعه نظام شبکه بهداشت و درمان در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت انجام گیرد.