معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:


گسترش و ارتقای بلوک های زایمان در کشور

دکتر آقاجانی از ارتقای بلوکهای زایمان در کشور از نظر بهسازی فضا و تجهیزات خبر داد.
دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه گسترش بلوکهای زایمان در کشور در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۶۰ بلوک زایمان در کشور داریم که در حال بهسازی قرار دارند.

وی افزود: طبق برنامه، تا مهر ماه به تمام بیمارستان هایی که ضرورت دارد متخصص زنان اعزام میکنیم و در حال حاضر در حال تامین تجهیزات زایمان و نوسازی آنها هستیم.