ابزارهای پایش برنامه تحول نظام سلامت

سومین کمیته ویژه نظارت با دستور جلسه ابزارهای پایش برنامه تحول نظام سلامت و برخورد با اخذ وجوه خارج از تعرفه، روز سه شنبه  ۱۴ مردادماه، در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. 

در این کمیته که با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی به عنوان عضو مهمان تشکیل گردید، ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط نماینده معاونت غذا و دارو، نقاط قوت و قابل بهبود برنامه تحول نظام سلامت از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ارائه شد.
ضمناً در راستای اجرای بند یک مصوبه ششمین هیأت رئیسه دانشگاه، مورخ ۱۹/۴/۹۳، پیش نویس شیوه نامه برخورد انضباطی با دریافت وجوه خارج از تعرفه ارائه و ضمن کارشناسی مجدد نسخه نهایی مورد تایید اعضاء محترم قرار گرفت و مقرر گردید به منظور ابلاغ به مراکز به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال گردد.