بازدید سرزده رییس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)

 چهارشنبه ۸ مرداد ماه، رییس دانشگاه به صورت سرزده از اورژانس مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) و اجرای برنامه حضور متخصصین مقیم در آن مرکز، بازدید نمود.

در این بازدید که ساعت ۴ صبح انجام شد، وضعیت رضایت بخش ارزیابی شده است.