جلسه توجیهی برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت

اداره مامایی وسلامت مادر و کودک معاونت درمان، یکشنبه ۵ مرداد ماه، جلسه توجیهی برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت را با حضور رؤسا و مسئولین بخش های بلوک زایمان بیمارستانهای خصوصی، خیریه، تامین اجتماعی و وابسته به ارگانها برگزار نمود. 

در این جلسه با توجه به الزامات این طرح مبنی بر ضرورت کاهش میزان سزارین در بیمارستانهای غیردولتی همزمان با کاهش این میزان در بیمارستانهای دولتی، ضمن بیان اهداف و کلیات برنامه در خصوص اهم انتظارات از بیمارستانها مطالبی ارائه گردید .

همچنین در ادامه شرکت کنندگان در خصوص چالشها و راهکارهای مربوط به کاهش سزارین به بحث و تبادل نظر پرداختند.