برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت

یکشنبه ۲۲ تیرماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان و غذا و دارو و سایر اعضا تشکیل شد.

 در این جلسه آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل ها و پایش های انجام شده بررسی گردید.

همچنین در این جلسه ارتقای کیفیت ویزیت در کلینیک های ویژه مورد تاکید قرار گرفت.